• ความเป็นมาของมูลนิธิฯ
 • พระนาม-รายนามคณะกรรมการ
 • โครงการงาน " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
 • วัตถุประสงค์
 • รางวัล” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล
 • ***รายชื่อผู้ได้รับรางวัล***
 • ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

   

  ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล


  “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2562


  โครงการยกย่องเกียรติคุณ ครู ในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิ รจนก. หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิ รจนก.

  - รายละเอียด โครงการยกย่องเกียรติคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ฯ ปี 2562

  - แบบกรอกประวัติครูหรือเจ้าหน้าที่​ ปี 2562


  โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

  - รายละเอียด โครงการอาจารย์อุดมศึกษาฯ ปี 2562

  - แบบกรอกข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด ปี 2562


  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  - รายละเอียดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ ปี 2562

  - แบบกรอกแบบที่ 1 คนพิการทาง การเห็น / การได้ยินหรือสื่อความหมาย / การเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

  - แบบกรอกแบบที่ 2 คนพิการทาง สติปัญญา / การเรียนรู้ / ทางจิตใจหรือพฤติกรรม / คนออทิสติก

  โครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  - รายละเอียด โครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
  - รายละเอียด โครงการคัดเลือกพลเมืองดี
  - รายละเอียด โครงการคัดเลือกดารานักแสดง ที่มีจิตอาสาดีเด่น

  -----------------------------------------------------------